Privatumo politika/Asmens duomenų apsaugos taisyklės

2018-07-14 REDAKCIJA

1. SĄVOKOS
1.1 Pardavėjas – elektroninė parduotuvė www.aboutbeauty.lt, valdoma Lietuvos bendrovės UAB „Linva“, tinkamai įregistruotos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 304553211, buveinės adresas – Pakalnės g. 1, LT-86185 Kelmė.
1.2 AboutBeauty.lt – elektroninė parduotuvė esanti adresu www.aboutbeauty.lt
1.3 Pirkėjas:
1.3.1 Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2 Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.3.3 Juridinis asmuo;
1.3.4 Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Partneris – subjektas, tiekiantis prekes ar paslaugas AboutBeauty.lt, su juo taip pat gali būti vykdomi bendri projektai, akcijos.
1.5 Administratorius – AboutBeauty.lt rinkodaros darbuotojas.
1.6 Asmens duomenų valdytojas – AboutBeauty.lt.
1.7 Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.8 Asmens duomenų apsaugos taisyklės – taisyklės, kuriose numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis AboutBeauty.lt
1.9 Taisyklės – elektroninės parduotuvės AboutBeauty.lt „Pirkimo – pardavimo“ taisyklės.
1.10 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11 Paskyra – sąskaita (angl. account) sauganti Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją, sukuriama Pirkėjo registravimosi elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt metu.
1.12 AboutBeauty.lt paskyros – tai AboutBeauty.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Instagram bei kt.)
1.13 Paslaugos – visos AboutBeauty.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių AboutBeauty.lt, pardavimą.
1.14 Slapukas – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje.
1.15 Slaptažodis – raidžių/ skaičių kombinacija, kurią Pirkėjas sukuria registruodamasis AboutBeauty.lt, o vėliau naudoja siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.16 Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar kompiuteryje.
1.17 IP adresas - kompiuterio identifikatorius IP tinkluose. Tai tam tikrame tinkle unikalus skaičius, naudojamas vienareikšmei duomenų paketo siuntėjo ir gavėjo identifikacijai ir skiriamas žmogaus ar organizacijos, administruojančios duotąjį IP tinklą.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1 UAB „Linva“ saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės AboutBeauty.lt vartotojų privatumą.
2.2 Ši privatumo politika, numato taisykles, kurių pagrindu AboutBeauty.lt renka, kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, Pirkėjams naudojantis AboutBeauty.lt siūlomomis paslaugomis.
2.3 Asmenys yra laikomi perskaičiusiais, susipažinusiais ir sutinkančiais su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą varnele pažymi „Sutikimas dėl duomenų apsaugos valdymo“.
2.4 Asmens duomenų apsaugos taisykles galima rasti bei atsispausdinti bet kuriuo metu AboutBeauty.lt svetainėje.
2.5 AboutBeauty.lt informuoja, jog pasikeitus Asmens duomenų apsaugos taisyklėms, nauja jos redakcija bus patalpinta AboutBeauty.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti, atsispausdinti apsilankydamas AboutBeauty.lt svetainėje.
2.6 Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt prisiregistruodamas - susikurdamas paskyrą AboutBeauty.lt svetainėje, arba pirkti be registracijos.
2.6.1 Pirkdamas be registracijos asmuo turi pateikti šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, siuntos pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
2.6.2 Asmuo, norintis pirkti AboutBeauty.lt kaip registruotas vartotojas, privalo pateikti savo el. pašto adresą, vardą, pavardę, sugalvotą slaptažodį, mokėtojo adresą, siuntos pristatymo adresą, telefono numerį. Pirkėjas pats suveda šiuos duomenis ir yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Registracijos metu sukuriama Paskyra.
2.6.3 Asmuo, norintis pirkti AboutBeauty.lt paslaugą "Konsultacijos", papildomai turi pateikti savo lytį, gimimo metus ir, esant Asmens poreikiui, nuotrauką (-as). Pirkėjas yra atsakingas už savo duomenų teisingumą.
2.7 Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
2.7.1 Redaguoti ir (ar) papildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už redaguotų ar (ir) papildytų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.
2.7.2 Kreiptis į AboutBeauty.lt el. paštu info@aboutbeauty.lt dėl Paskyros panaikinimo.
2.8 Asmens kodą AboutBeauty.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako AboutBeauty.lt ar AboutBeauty.lt Partnerių prekes išsimokėtinai.
3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR NAUDOJIMAS
3.1 Pirkėjas, susipažinęs su šiomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir savo valią išreiškęs, kai užpildydamas registracijos formą ar užsakymo formą varnele pažymi „Sutikimas dėl duomenų apsaugos valdymo“, sutinka, kad jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyv. adresas, pristatymo adresas, amžius, IP adresas AboutBeauty.lt būtų tvarkomi elektroninės prekybos ir veiklos analizės tikslais. Atitinkamai AboutBeauty.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis AboutBeauty.lt, arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas AboutBeauty.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenys saugomi iki kol įmonė gyvuos.
3.2 Jeigu Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš AboutBeauty.lt nepageidauja, jog pateikti Asmens duomenys būtų naudojami elektroninės prekyb os, Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios AboutBeauty.lt ir Paskyros lange "Asmeninė informacija" turi nuimti varnelę prie teiginio "Noriu užsiprenumeruoti naujienlaiškį.." ir paspausti mygtuką "išsaugoti". Taip pat Pirkėjas visais atvejais gali kreiptis į AboutBeauty.lt elektroniniu paštu info@aboutbeauty.lt ir nurodyti, jog nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/ar SMS žinučių.
3.3 Pardavėjas AboutBeauty.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). AboutBeauty.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi AboutBeauty.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
3.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisi Pirkėjo Asmens duomenų Tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus:
3.4.1 Jeigu Pirkėjas išreiškia sutikimą Asmens duomenų atskleidimui;
3.4.2 Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas - per Pardavėjo AboutBeauty.lt Partnerius (pvz.: teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsakytas paslaugas);
3.4.3 Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
3.5 Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Pirkėjas patenka, rinkdamiesi nuorodos elektroninėje parduotuvėje, turi savo Asmens duomenų apsaugos taisykles ir Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių asmens duomenų apsaugos taisyklių. Rekomenduojama Pirkėjams susipažinti su šių kitų tinklalapių Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
4. PIRKĖJŲ TEISĖS:
4.1. Asmenys turi teisę kreiptis į Pardavėją ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei veiklos analizės tikslais:
4.1.1 Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4.1.2 punkte numatyta tvarka pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
4.1.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios AboutBeauty.lt ir Paskyros lange "Asmeninė informacija" turi nuimti varnelę prie teiginio "Noriu užsiprenumeruoti naujienlaiškį." ir paspausti mygtuką "išsaugoti". Taip pat Pirkėjas visais atvejais gali kreiptis į AboutBeauty.lt elektroniniu paštu info@aboutbeauty.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.
4.2 Pateikęs užklausą AboutBeauty.lt raštu el. paštu info@aboutbeauty.lt, susipažinti su AboutBeauty.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Taip pat Asmuo informaciją apie savo Asmens duomenis gal gauti "Mano paskyroje", pasirinkęs "Gauti visus savo duomenis".
4.3 Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs AboutBeauty.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
4.4 Pateikti prašymą Pardavėjui raštu, el. paštu info@aboutbeauty.lt dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Asmens duomenų taisyklėse numatytus atvejus.
4.5 Nesutikti su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt.
4.6 Pats redaguoti savo neteisingai, neišsamiai, netiksliai pateiktus Asmens duomenis Paskyroje arba pateikus užklausą el. paštu info@AboutBeauty.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Pirkėjas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
4.7 Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 dalyje numatytais atvejais, AboutBeauty.lt Pirkėjams informacija pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjo prašymu 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Bet kokį prašymą ar reikalavimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar reikalavimą el. pašto adresu info@AboutBeauty.lt
4.8 Prekių pristatymo/ atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
4.9 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis sutinka, jog jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš AboutBeauty.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti AboutBeauty.lt Partneriams.
4.10 Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
4.11 Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi AboutBeauty.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
4.12 Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:
4.12.1 Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
4.12.2 Įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
4.12.3 Jeigu AboutBeauty.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, arba jeigu AboutBeauty.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus AboutBeauty.lt Pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus;
4.12.4 Esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
4.13 Atvejais, nurodomais 4.11.1 – 4.11.4 punktuose, duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
4.14 AboutBeauty.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Nuo duomenų gavimo momento, AboutBeauty.lt taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
4.15 Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie AboutBeauty.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti AboutBeauty.lt.
4.16 Administruodamas AboutBeauty.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
4.17 Pirkėjas, kuris naudojasi AboutBeauty.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš AboutBeauty.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi AboutBeauty.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. AboutBeauty.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
4.18 Jeigu AboutBeauty.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
5. SLAPUKAI 
5.1 UAB „Linva“ elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti vienus elektroninės parduotuvės naudotojus nuo kitų. Tokiu būdu įmonė gali užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią elektroninę parduotuvę.
5.2 Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su asmens sutikimu, saugomi asmens naršyklėje ar įrenginyje. AboutBeauty.lt veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia AboutBeauty.lt atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, leidžia matyti, lankytojų veiksmus elektroninėje parduotuvėje. Slapukų pagalba AboutBeauty.lt gali patobulinti elektroninę parduotuvę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.
5.3 AboutBeauty.lt naudojami šie slapukai:
Pavadinimas: _ga 
Aprašas - Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
Galiojimas - 1 metai
Pavadinimas: cookie_eu
Aprašas - Šis slapukas nurodo, kad vartotojas sutinka su slapukų naudojimo politika.
Galiojimas - 1 metai
Pavadinimas: _gads 
Aprašas - tai reklaminis slapukas nustatomas svetainės domene. Naudojimo tikslas - siekis įvertinti sąveiką su skelbimais tame domene ir užtikrinti, kad tie patys skelbimai nerodomi per daug kartų.
Galiojimas - 1 metai
5.4 Pirkėjas, patvirtindamas Asmens duomenų apsaugos taisykles, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse numatyti Slapukai.
5.5 Pirkėjas gali ištrinti arba blokuoti Slapukus bet kuriuo metu, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus, Pirkėjui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės AboutBeauty.lt funkcijų.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1 Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės įsigalioja 2018 m. balandžio 19 d. Bet kokie Asmens duomenų apsaugos taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi AboutBeauty.lt.
6.2 UAB "Linva" turi teisę keisti, papildyti Asmens duomenų apsaugos taisykles visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami e. parduotuvėje.
6.3 Jei pastebėjote šių Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, rašykite info@aboutbeauty.lt
6.2 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt