Paslaugų teikimo taisyklės

2017-11-25 redakcija

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra sutartis tarp UAB „Linva“ (toliau – „Paslaugų teikėjas“), juridinio asmens kodas 304553211, registruota buveinė adresu: Pakalnės g. 1, LT-86185 Kelmė, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris 8 685 10825, valdančios internetinę svetainę www.aboutbeauty.lt (toliau – „AboutBeauty.lt“) ir Jūsų (toliau Klientas) dėl AboutBeauty.lt naudojimosi ir teikiamos paslaugos „Konsultacijos“.

1.2. „Konsultacijos“ – tai profesionalus grožio terapeuto atsakymas į jūsų pateiktą užklausą AboutBeauty.lt „Klausk Specialisto“ formoje. Klientas suformuluoja klausimą dėl kosmetikos, grožio bei sveikatos puoselėjimo priemonių, kasdienio ar šventinio/vestuvinio makiažo, makiažo tendencijų, odos problemų, kuris neviršija 250 simbolių, bei pateikia ne daugiau kaip 3 nuotraukas. Paslaugų teikėjas, susipažinęs su Kliento užklausa, ne ilgiau nei per 24 val. darbo dienomis (pirmadienį-penktadienį) nuo gauto apmokėjimo pateikia Klientui atsakymą į jo nurodytą elektroninį paštą.

1.3. Klientu šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir užsisakantis/perkantis paslaugą AboutBeauty.lt. AboutBeauty.lt paslaugą „Konsultacijos“ gali užsisakyti/pirkti:

   1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   1.3.2. nepilnamečiai nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   1.3.3. juridiniai asmenys;
   1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Klientas, užsisakantis paslaugą ir sutikęs su Paslaugų teikimo taisyklėmis, patvirtinta, jog atitinka Kliento aprašymą.

2. Paslaugų suteikimo eiga

2.1. Klientas svetainėje AboutBeauty.lt pateikia užklausą „Klausk Specialisto“ formoje, suformuluodamas klausimą bei pateikdamas vaizdines priemones. Tai gali padaryti Paslaugų paskyroje „Konsultacijos“.

2.2. Paslaugų teikėjas suteikia paslaugas Klientui užklausoje nurodytu el. paštu.

3. Paslaugų suteikimo terminas

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui atsakyti per 24 val. darbo dienomis (pirmadienį-penktadienį) nuo gauto apmokėjimo.

3.2. Paslaugos pradedamos teikti tik iš anksto už jas apmokėjus per Paysera.lt sistemą arba banko pavedimu nurodytais įmonės rekvizitais.

4. Paslaugų naudojimosi tvarka

4.1. Paslaugų kainos ir apmokėjimo būdai nurodyti prie paslaugos aprašymo „Konsultacijos“.

4.2. Klientas supranta ir besąlygiškai sutinka, kad Paslauga būtų teikiama tik po to, kai Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugą AboutBeauty.lt nurodyta tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio dydį ir tvarką už Paslaugą.

4.3. Klientui negavus Paslaugų numatytu laiku dėl Paslaugų teikėjo kaltės ar laiku negavus Paslaugos dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Paslaugų teikėjas Kliento prašymu, įsipareigoja nemokamą Paslaugų teikimą Klientui tokia pat apimtimi, kuria nebuvo suteiktos Paslaugos.

4.4. Paslaugų teikėjas turi teisę AboutBeauty.lt profilaktinių darbų metu ar nurodydami konkrečią priežastį apriboti arba nutraukti Paslaugų teikimą Klientui.

4.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į AboutBeauty.lt ir visą svetainės turinį priklauso Paslaugų teikėjui.

5. Kliento įsipareigojimai

5.1. Klientas, siekdamas gauti kokybiškas Paslaugas, įsipareigoja:

   5.1.1. nenaudoti svetainės AboutBeauty.lt neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

   5.1.2. užtikrinti, kad pateikiama informacija ir duomenys nėra klaidinanti ar neteisinga informacija, kuri pažeidžia trečiųjų asmenų turtines ar asmenines teises (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę) bei prieštarauja LR įstatymams ir moralės normoms.

   5.1.3. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį, jog jo nesužinotų tretieji asmenys;

   5.1.4. nedelsdamas el. paštu info@aboutbeauty.lt ar kontaktuose nurodytu tel. numeriu pranešti Paslaugų teikėjui, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis AboutBeauty.lt, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

5.2. Apmokėdamas už Paslaugas Klientas patvirtina, kad jis:

   5.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo (ar juridinio asmens atstovas), turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus AboutBeauty.lt bei atitinka 1.3. punkte Kliento aprašymą;

   5.2.2. supranta ir sutinka, kad tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

   5.2.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis dėl Kliento kaltės taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, Klientas įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Paslaugų teikėjas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

   5.2.4. supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.3. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti AboutBeauty.lt veiklą bei teikiamas paslaugas.

6.Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

6.1. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis AboutBeauty.lt, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į AboutBeauty.lt, pakeitimu/ištrynimu, Kliento prieigos panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti AboutBeauty.lt. Jei Kliento Paslaugų teikėjui užduodami klausimai yra nesusiję su AboutBeauty.lt aprašytomis Paslaugomis, nekultūringi, įžeidžiantys, skatinantys smurtą ir neapykantą ar kitaip pažeidžia LR įstatymus, Paslaugų teikėjas turi teisę neatsakyti į Kliento užklausą bei negrąžinti sumokėtų pinigų, pervestų Paslaugos užsakymo metu.

6.2. Paslaugų teikėjas turi teisę tirti Taisyklių pažeidimus, stebėti Kliento veiksmus AboutBeauty.lt.

6.3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti ar pertvarkyti AboutBeauty.lt, jog visoms suinteresuotoms šalims būtų patogiau naudotis internetine svetaine.

6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal AboutBeauty.lt nurodytas kainas.

6.5. Paslaugų teikėjas turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus, o Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus.

6.6. Paslaugų teikėjas, siekdamas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, turi teisę saugoti teikiamų Paslaugų turinio informaciją bei garantuoti jos konfidencialumą ir apsaugą.

6.7. Paslaugų teikėjas išlaiko visos asmeninės Kliento informacijos, kuri yra perduodama tiesiogiai į AboutBeauty.lt, konfidencialumą.

7.  Teisės ir intelektinė nuosavybė

7.1. AboutBeauty.lt viešai publikuojamos nuotraukos ir kita su jomis susijusi komercinė informacija (autoriniai kūriniai) priklauso UAB "Linva" arba autoriams, su kuriais įmonė bendradarbiavo ir turi dalines autorines teises. Griežtai draudžiama šiuos autorinius kūrinius panaudoti kitose interneto svetainėse ar programėlėse, žiniasklaidos priemonėse arba platinti kokiu nors kitu pavidalu be UAB "Linva" ir atitinkamo autoriaus-partnerio sutikimo.

7.2. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugų funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Paslaugomis, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, telefoninei techninei ir programinei įrangai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Paslaugų teikimo taisykles naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Klientui užsakant Paslaugą, bus taikomos Paslaugų teikimo taisyklės, galiojančios Paslaugos užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Klientas įsipareigoja su Paslaugų teikimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Paslaugų užsakymo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Paslaugos užsakymo metu galiojančias AboutBeauty.lt pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Paslaugų teikimo taisyklių redakciją.

8.2. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

8.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.4. Klientas ir Paslaugos teikėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Aboutbeauty.lt naudojimo tvarkoje.