Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo AboutBeauty.lt e-parduotuvėje taisyklės

2018 gegužės 24 d. redakcija

 • 1. Bendrosios nuostatos
  • 1.1. Šios UAB „Linva“ pirkimo sudarant nuotolines pirkimo–pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.aboutbeauty.lt (toliau – AboutBeauty.lt) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „Linva“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, privatumo politiką.
  • 1.2. Šios prekės pardavėjas yra UAB „Linva“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304553211, registruota buveinė adresu: Pakalnės g. 1, Kelmės LT-86185, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris 8 685 10825 (toliau – „Pardavėjas“).
  • 1.3. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes AboutBeauty.lt. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas AboutBeauty.lt tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant AbouteBeauty.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu
  • 1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis AboutBeauty.lt. AboutBeauty.lt pirkti gali:
   • 1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   • 1.4.2. nepilnamečiai nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   • 1.4.3. juridiniai asmenys;
   • 1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  • 1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje AboutBeauty.lt. sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
  • 1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  • 1.7. Pirkėjas, naudodamasis AboutBeauty.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.
 • 2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes
  • 2.1. AboutBeauty.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  • 2.2. Užsisakyti prekes AboutBeauty.lt Pirkėjas gali:
   • 2.2.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
   • 2.2.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje (svečio teisėmis), tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis pateikęs Asmeninę informaciją.
  • 2.3. Pirkėjas, apsilankęs AboutBeauty.lt, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti.
  • 2.4. Perkant internetu ir už prekes apmokant bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę, užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.
  • 2.5. Perkant internetu ir už prekes apmokant grynaisiais prekių atsiėmimo/pristatymo metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą AboutBeauty.lt.
  • 2.6. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas AboutBeauty.lt.
  • 2.7. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš parduotuvės AboutBeauty.lt pateiktų būdų bei sąlygų:
   • 2.7.1. El. bankininkyste – per Paysera.lt sistemą ar Paysera sistemoje nurodytai būdais.
   • 2.7.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
   • 2.7.3. bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.
  • 2.8. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, UAB “Linva” privatumo politika. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • 2.9. Susipažinęs su Taisyklėmis, sutikęs su jomis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti Taisykles, gali jas atsiųsti iš Tinklapio arba kreiptis su atitinkamu prašymu į Pardavėją el. pašto adresu info@aboutbeauty.lt.
 • 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
  • 3.1. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.
  • 3.2. Perkant internetu ir pasirenkant apmokėjimą už prekes grynaisiais UAB „Linva“ atstovui, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis) ir paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, tuo sutikdamas su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra.
  • 3.3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  • 3.4. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
 • 4. Pirkėjo teisės ir pareigos
  • 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Tinklapyje šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
  • 4.2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas ir keitimas skyriuje numatyta tvarka.
  • 4.3. Sukūręs Tinklapyje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@aboutebauty.lt.
  • 4.4. Pirkėjas, naudodamasis Tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • 5. Pardavėjo teisės ir pareigos
  • 5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti AboutBeauty.lt darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis AboutBeauty.lt.
  • 5.2. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes, arba Pirkėjui iš anksto apmokėjus už Prekes ir Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, tuomet Pardavėjas turi teisę užsakymą atšaukti ir grąžinti atgal į AboutBeauty.lt. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, tokiu atveju Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, mokamus Pardavėjo už atliktus banko pavedimus, bei prekių pristatymo mokestį, jeigu toks buvo taikomas.
  • 5.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis AboutBeauty.lt paslaugomis, kurių veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
  • 5.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  • 5.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  • 5.6. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir/arba ant prekės ir/arba prekės pakuotėje.
 • 6. Prekių kainos
  • 6.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi). Pardavėjas siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to, tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
  • 6.2. Prekių pristatymo išlaidos ir (ar) kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos (jeigu taikoma) į Prekės(-ių) kainą nėra įtrauktos, nebent Tinklapyje būtų aiškiai nurodyta ir skelbiama, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo metu.
  • 6.3. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.
  • 6.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Tinklapyje. Pardavėjas, aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pakeitus Prekės kainą, nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Pardavėjui jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, visos šio sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui.
 • 7. Prekių pristatymas
  • 7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas el. parduotuvės AboutBeauty.lt puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.
  • 7.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
  • 7.3. Pirkėjas gali nurodyti Prekes pristatyti kito asmens adresu (dovanos atvejis). Tokiu atveju Prekes gali atsiimti tik Pirkėjo nurodytas asmuo.
  • 7.4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo pusės. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali pasinaudoti šiose Taisyklėse įtvirtinta teise – atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo) arba atsisakyti užsakymo. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.
  • 7.5. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdu: per kurjerių tarnybą, paštomatuose arba pašto skyriuose. Prekes galima atsiimsi patiems tik asmeniškai susitarus su UAB „Linva“ atstovais el.paštu info@aboutbeauty.lt
  • 7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  • 7.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
 • 8. Prekių grąžinimas
  • 8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  • 8.2. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas.
  • 8.3. Norėdamas grąžinti kokybišką(-as) prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą. Dokumentą gausite, parašę el. laišką info@aboutbeauty.lt arba paskambine telefonu 8 685 10825. Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, raštu informuodamas Pardavėją Kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  • 8.4. Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:
   • 8.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   • 8.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   • 8.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
   • 8.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
   • 8.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą. Prekių gražinimo formą gausite, parašę el.pranešimą info@aboytbeauty.lt
  • 8.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.
  • 8.6. Kokybiškos ir nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos Pirkėjo pasirinkimu:
   1. per kurjerį (paslauga – kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas AboutBeauty.lt administracijai);
   2. per LP Express siuntų savitarnos terminalus, pašto skyriuose;
   3. pristatant grąžinamas prekes savarankiškai AboutBeauty.lt atstovams.
  • 8.7. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;
  • 8.8. Už kokybiškų prekių grąžinimą moka Pirkėjas.
  • 8.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes praėjus 14 dienų, bet nesibaigus 30 dienų nuo dienos, kaip Pirkėjas gavo prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo sumokėtos Pardavėjui prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjas taip pat apmoka visas prekių pristatymo išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu ir/ar keitimu.
  • 8.10. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.
  • 8.11. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai, jei prekei nėra nustatytas tinkamumo naudoti terminas.
 • 9. Apsikeitimas informacija. Skundų nagrinėjimo tvarka.
  • 9.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis interneto el. parduotuvės AboutBeauty.lt skyriuje „Kontaktai“.
  • 9.2. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Linva“ elektroniniu paštu info@aboutbeauty.lt arba raštu UAB „Linva“, Pakalnės g. 1, Kelmė, Lietuvos Respublika, arba telefonu 8 685 10825.
  • 9.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 10. Atsakomybė
  • 10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • 10.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės AboutBeauty.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • 10.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • 11. Rinkodara ir informacija
  • 11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • 11.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • 11.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
  • 11.4. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
 • 12. Baigiamosios nuostatos
  • 12.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) kituose Taisyklių dokumentuose. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.
  • 12.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.
  • 12.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją.
  • 12.4. Norėdami informuoti Mus apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@aboutbeauty.lt arba paštu adresu UAB „Linva“, Pakalnės g. 1, Kelmė, LT-86185. Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos Pirkimo - pardavimo taisyklių priedas PRIVATUMO POLITIKA

2015-07-14 REDAKCIJA

1. SĄVOKOS
1.1 Pardavėjas – elektroninė parduotuvė www.aboutbeauty.lt, valdoma Lietuvos bendrovės UAB „Linva“, tinkamai įregistruotos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 304553211, buveinės adresas – Pakalnės g. 1, LT-86185 Kelmė.
1.2 AboutBeauty.lt – elektroninė parduotuvė esanti adresu www.aboutbeauty.lt
1.3 Pirkėjas:
1.3.1 Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2 Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.3.3 Juridinis asmuo;
1.3.4 Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Partneris – subjektas, tiekiantis prekes ar paslaugas AboutBeauty.lt, su juo taip pat gali būti vykdomi bendri projektai, akcijos.
1.5 Administratorius – AboutBeauty.lt rinkodaros darbuotojas.
1.6 Asmens duomenų valdytojas – AboutBeauty.lt.
1.7 Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.8 Asmens duomenų apsaugos taisyklės – taisyklės, kuriose numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis AboutBeauty.lt
1.9 Taisyklės – elektroninės parduotuvės AboutBeauty.lt „Pirkimo – pardavimo“ taisyklės.
1.10 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11 Paskyra – sąskaita (angl. account) sauganti Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją, sukuriama Pirkėjo registravimosi elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt metu.
1.12 AboutBeauty.lt paskyros – tai AboutBeauty.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Instagram bei kt.)
1.13 Paslaugos – visos AboutBeauty.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių AboutBeauty.lt, pardavimą.
1.14 Slapukas – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje.
1.15 Slaptažodis – raidžių/ skaičių kombinacija, kurią Pirkėjas sukuria registruodamasis AboutBeauty.lt, o vėliau naudoja siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.16 Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar kompiuteryje.
1.17 IP adresas - kompiuterio identifikatorius IP tinkluose. Tai tam tikrame tinkle unikalus skaičius, naudojamas vienareikšmei duomenų paketo siuntėjo ir gavėjo identifikacijai ir skiriamas žmogaus ar organizacijos, administruojančios duotąjį IP tinklą.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1 UAB „Linva“ saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės AboutBeauty.lt vartotojų privatumą.
2.2 Ši privatumo politika, numato taisykles, kurių pagrindu AboutBeauty.lt renka, kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, Pirkėjams naudojantis AboutBeauty.lt siūlomomis paslaugomis.
2.3 Asmenys yra laikomi perskaičiusiais, susipažinusiais ir sutinkančiais su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą varnele pažymi „Sutikimas dėl duomenų apsaugos valdymo“.
2.4 Asmens duomenų apsaugos taisykles galima rasti bei atsispausdinti bet kuriuo metu AboutBeauty.lt svetainėje.
2.5 AboutBeauty.lt informuoja, jog pasikeitus Asmens duomenų apsaugos taisyklėms, nauja jos redakcija bus patalpinta AboutBeauty.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti, atsispausdinti apsilankydamas AboutBeauty.lt svetainėje.
2.6 Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt prisiregistruodamas - susikurdamas paskyrą AboutBeauty.lt svetainėje, arba pirkti be registracijos.
2.6.1 Pirkdamas be registracijos asmuo turi pateikti šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, siuntos pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
2.6.2 Asmuo, norintis pirkti AboutBeauty.lt kaip registruotas vartotojas, privalo pateikti savo el. pašto adresą, vardą, pavardę, sugalvotą slaptažodį, mokėtojo adresą, siuntos pristatymo adresą, telefono numerį. Pirkėjas pats suveda šiuos duomenis ir yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Registracijos metu sukuriama Paskyra.
2.6.3 Asmuo, norintis pirkti AboutBeauty.lt paslaugą "Konsultacijos", papildomai turi pateikti savo lytį, gimimo metus ir, esant Asmens poreikiui, nuotrauką (-as). Pirkėjas yra atsakingas už savo duomenų teisingumą.
2.7 Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
2.7.1 Redaguoti ir (ar) papildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už redaguotų ar (ir) papildytų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.
2.7.2 Kreiptis į AboutBeauty.lt el. paštu info@aboutbeauty.lt dėl Paskyros panaikinimo.
2.8 Asmens kodą AboutBeauty.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako AboutBeauty.lt ar AboutBeauty.lt Partnerių prekes išsimokėtinai.
3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR NAUDOJIMAS
3.1 Pirkėjas, susipažinęs su šiomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir savo valią išreiškęs, kai užpildydamas registracijos formą ar užsakymo formą varnele pažymi „Sutikimas dėl duomenų apsaugos valdymo“, sutinka, kad jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyv. adresas, pristatymo adresas, amžius, IP adresas AboutBeauty.lt būtų tvarkomi elektroninės prekybos ir veiklos analizės tikslais. Atitinkamai AboutBeauty.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis AboutBeauty.lt, arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas AboutBeauty.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenys saugomi iki kol įmonė gyvuos.
3.2 Jeigu Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš AboutBeauty.lt nepageidauja, jog pateikti Asmens duomenys būtų naudojami elektroninės prekyb os, Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios AboutBeauty.lt ir Paskyros lange "Asmeninė informacija" turi nuimti varnelę prie teiginio "Noriu užsiprenumeruoti naujienlaiškį.." ir paspausti mygtuką "išsaugoti". Taip pat Pirkėjas visais atvejais gali kreiptis į AboutBeauty.lt elektroniniu paštu info@aboutbeauty.lt ir nurodyti, jog nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/ar SMS žinučių.
3.3 Pardavėjas AboutBeauty.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). AboutBeauty.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi AboutBeauty.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
3.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisi Pirkėjo Asmens duomenų Tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus:
3.4.1 Jeigu Pirkėjas išreiškia sutikimą Asmens duomenų atskleidimui;
3.4.2 Vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas - per Pardavėjo AboutBeauty.lt Partnerius (pvz.: teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsakytas paslaugas);
3.4.3 Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
3.5 Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Pirkėjas patenka, rinkdamiesi nuorodos elektroninėje parduotuvėje, turi savo Asmens duomenų apsaugos taisykles ir Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių asmens duomenų apsaugos taisyklių. Rekomenduojama Pirkėjams susipažinti su šių kitų tinklalapių Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
4. PIRKĖJŲ TEISĖS:
4.1. Asmenys turi teisę kreiptis į Pardavėją ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei veiklos analizės tikslais:
4.1.1 Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4.1.2 punkte numatyta tvarka pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
4.1.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios AboutBeauty.lt ir Paskyros lange "Asmeninė informacija" turi nuimti varnelę prie teiginio "Noriu užsiprenumeruoti naujienlaiškį." ir paspausti mygtuką "išsaugoti". Taip pat Pirkėjas visais atvejais gali kreiptis į AboutBeauty.lt elektroniniu paštu info@aboutbeauty.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.
4.2 Pateikęs užklausą AboutBeauty.lt raštu el. paštu info@aboutbeauty.lt, susipažinti su AboutBeauty.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Taip pat Asmuo informaciją apie savo Asmens duomenis gal gauti "Mano paskyroje", pasirinkęs "Gauti visus savo duomenis".
4.3 Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs AboutBeauty.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
4.4 Pateikti prašymą Pardavėjui raštu, el. paštu info@aboutbeauty.lt dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Asmens duomenų taisyklėse numatytus atvejus.
4.5 Nesutikti su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje AboutBeauty.lt.
4.6 Pats redaguoti savo neteisingai, neišsamiai, netiksliai pateiktus Asmens duomenis Paskyroje arba pateikus užklausą el. paštu info@AboutBeauty.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Pirkėjas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
4.7 Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 dalyje numatytais atvejais, AboutBeauty.lt Pirkėjams informacija pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Pardavėjas teikia Pirkėjo prašymu 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Bet kokį prašymą ar reikalavimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar reikalavimą el. pašto adresu info@AboutBeauty.lt
4.8 Prekių pristatymo/ atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
4.9 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis sutinka, jog jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš AboutBeauty.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti AboutBeauty.lt Partneriams.
4.10 Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
4.11 Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi AboutBeauty.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
4.12 Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:
4.12.1 Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;
4.12.2 Įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;
4.12.3 Jeigu AboutBeauty.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, arba jeigu AboutBeauty.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus AboutBeauty.lt Pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus;
4.12.4 Esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
4.13 Atvejais, nurodomais 4.11.1 – 4.11.4 punktuose, duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
4.14 AboutBeauty.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Nuo duomenų gavimo momento, AboutBeauty.lt taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
4.15 Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie AboutBeauty.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti AboutBeauty.lt.
4.16 Administruodamas AboutBeauty.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
4.17 Pirkėjas, kuris naudojasi AboutBeauty.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš AboutBeauty.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi AboutBeauty.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. AboutBeauty.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
4.18 Jeigu AboutBeauty.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
5. SLAPUKAI 
5.1 UAB „Linva“ elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti vienus elektroninės parduotuvės naudotojus nuo kitų. Tokiu būdu įmonė gali užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią elektroninę parduotuvę.
5.2 Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su asmens sutikimu, saugomi asmens naršyklėje ar įrenginyje. AboutBeauty.lt veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia AboutBeauty.lt atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, leidžia matyti, lankytojų veiksmus elektroninėje parduotuvėje. Slapukų pagalba AboutBeauty.lt gali patobulinti elektroninę parduotuvę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.
5.3 AboutBeauty.lt naudojami šie slapukai:
Pavadinimas: _ga 
Aprašas - Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
Galiojimas - 1 metai
Pavadinimas: cookie_eu
Aprašas - Šis slapukas nurodo, kad vartotojas sutinka su slapukų naudojimo politika.
Galiojimas - 1 metai
Pavadinimas: _gads 
Aprašas - tai reklaminis slapukas nustatomas svetainės domene. Naudojimo tikslas - siekis įvertinti sąveiką su skelbimais tame domene ir užtikrinti, kad tie patys skelbimai nerodomi per daug kartų.
Galiojimas - 1 metai
5.4 Pirkėjas, patvirtindamas Asmens duomenų apsaugos taisykles, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šiose Asmens duomenų apsaugos taisyklėse numatyti Slapukai.
5.5 Pirkėjas gali ištrinti arba blokuoti Slapukus bet kuriuo metu, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus, Pirkėjui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės AboutBeauty.lt funkcijų.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1 Šios Asmens duomenų apsaugos taisyklės įsigalioja 2018 m. balandžio 19 d. Bet kokie Asmens duomenų apsaugos taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi AboutBeauty.lt.
6.2 UAB "Linva" turi teisę keisti, papildyti Asmens duomenų apsaugos taisykles visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami e. parduotuvėje.
6.3 Jei pastebėjote šių Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, rašykite info@aboutbeauty.lt
6.2 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt